Tietosuojaseloste (GDPR) ja evästekäytäntö

Tämä on ASV Arctic Smart Village Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, sekä evästekäytäntö. Laadittu 12.05.2019. Viimeisin muutos 19.7.2021.

 

1. Rekisterinpitäjä

ASV Arctic Smart Village Oy

Y-tunnus 2830314-2

Sudentie 5

96500 Rovaniemi

www.arctic2020.fi

www.alykyla.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Petri Kittilä, hallituksen puheenjohtaja

petri.kittila(at)arctic2020.fi

Puh. 040 952 8907

 

3. Rekisterin nimi

ASV Arctic Smart Village palveluiden, Älykylä.fi –palvelualustan ja verkkopalvelun asiakas-, käyttäjä- ja markkinointi- ja kilpailutusrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisterinpitäjän ja asiakkaan/ käyttäjän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseen. Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen yksilöimiseksi, asiakas- ja käyttäjäsuhteen hoitamiseksi, Älykylä.fi –palvelualustan toteuttamiseksi sekä kilpailutuksiin osallistuvien tahojen tunnistamiseksi ja yksilöimiseksi. Edellä mainitun kaltainen henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ASV Arctic Smart Village Oy:n palveluiden, Älykylä.fi –palvelualustan verkkopalvelun tarjoamiseksi ja täten edellytys sen käyttämiselle.

Henkilötietojen käsittely perustuu myös rekisterinpitäjän perusteltuun ja oikeutettuun intressiin markkinoida ja viestiä palveluistaan rekisteröidyille (oikeutettu etu). Tämän oikeutetun edun mukaisesti rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden/käyttäjien henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ja Älykylä.fi –palvelualustalla ja verkkopalvelussa tapahtuvien yhteydenottopyyntöjen, tarjouspyyntöjen sekä tarjousten ja hankintakilpailutusten kuin myös osuuskuntien perustamisien hallinnointiin.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

  • Yksilöintitiedot, kuten nimi, henkilötunnus, ikä ja asema

  • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja mahdollinen poikkeava kotikunta

  • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

  • Laskutukseen ja maksamiseen liittyviä tietoja

  • Yritysasiakkaiden (palveluntarjoajat) tiedot kuten y-tunnus, organisaatio, rekisteröityjän nimi ja asema yrityksessä

  • Yrityksen (palveluntarjoajan) yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja mahdollinen poikkeava kotikunta

  • Muita asiakkaan tai käyttäjän antamia taustatietoja sekä muita asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Tiettyjä tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään, esimerkiksi lainsäädännöllisistä, kuten kirjanpitolain velvoitteista, johtuen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista tietolähteistä:

Rekisteröity itse, ja rekisteröidyn toimesta tapahtuvan palvelun käytön kautta syntyvät tiedot. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan ja hyväksyy tietojensa rekisteröinnin ja käytön.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja saatetaan luovuttaa kolmansille osapuolille, rekisteröidyn itsensä julkaiseman yhteydenottopyynnön tai tarjouspyynnön takia. Luovutettavat henkilötiedot ovat nimi, yhteystiedot ja yhteydenotto- tai tarjouspyyntöön liittyvät tiedot. Tietoja voidaan julkaista ja luovuttaa muille siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttöoikeus myönnetään tarpeen mukaan rekisterin ylläpitäjän tai palvelun tuottamisessa vastaavan palveluksessa työskenteleville henkilöille. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan TLS-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti. Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

 

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.


Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.


13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

 

Evästekäytäntö

 

Mitä evästeet ovat

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Evästeet ASV Arctic Smart Village Oy:n sivustossa

Käytämme evästeitä tässä sivustossa käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics -palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.

Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: Googlen evästekäytäntö. Evästetiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Sivustomme sisältää Googlen evästeiden lisäksi myös sosiaalisten verkostojen, kuten Facebookin evästeitä. Nämä evästeet keräävät tietoja esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksen kohteista, joiden avulla voimme kohdentaa viestintäämme sisällöistämme kiinnostuneelle yleisölle.

Lisätietoja Facebookin evästekäytännöistä löydätte täältä: tietoja Facebookin evästeistä

Evästeiden käytön estäminen selaimessa

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa http://aboutcookies.org/.

Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

 

 


Tulosta