Käyttöehdot

 

Älykylä.fi -palvelualustan käyttöehdot

Käyttöehdot on päivitetty 1.6.2020

 
1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN
 
1.1 ASV Arctic Smart Village Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamien ja ylläpitämien Älykylä.fi -palvelualustan (jäljempänä kukin erikseen "Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa tai jonka kautta Palvelun käyttäjät (jäljempänä "Käyttäjä") voivat saada laajasti tietoa Älykylä -konseptin mukaisesti toteutettavien rakennusprojektien aiheista. Palvelun sisältö on kaikille avoin eikä edellytä rekisteröitymistä.
Älykylä.fi -palvelualusta toimii tilaajan ja toimittajan välillä tarjousten välittämisessä. Palvelun tarjoajalla on oikeus periä ennalta ilmoittamansa korvaus palvelusta. Korvauksen suuruus voi vaihdella. Korvauksen suuruus ilmenee välitetyissä tarjouspyynnöissä. Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja kilpailuttaa Älykylä -hankkeen osiot yksinoikeudella.
 

1.2 Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Käyttäessään Palvelua Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä.
 

1.3 Näiden Käyttöehtojen lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä, Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanien antamia ohjeita Palvelun käytöstä.

 

2. SOPIMUKSEN SYNTY, KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT
 
2.1 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus syntyy, kun Käyttäjä ilmoittautuu palvelun käyttäjäksi hankkeiden palveluntarjoajaksi. Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Mikäli Käyttäjä ilmoittautuu Palveluun palveluntarjoajana, hänen tulee ilmoittautumisen yhteydessä antaa ilmoittautumislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot (jäljempänä "Käyttäjätiedot"). Väärien Käyttäjätietojen antaminen on lain nojalla kiellettyä. Käyttäjästä ei tallenneta mitään yksilöintitietoja, mikäli hän ei ilmoittaudu Palveluun. 

2.2 Palveluun voi ilmoittautua Käyttäjäksi sekä luonnollinen että oikeushenkilö. Palveluun ilmoittautuvan luonnollisen henkilön tulee olla täysivaltainen. Palveluun ilmoittautuvalla oikeushenkilöllä tulee olla voimassa oleva y-tunnus. Oikeushenkilön ilmoittautuminen varmennetaan y-tunnuksella.
 

2.3 Ilmoittautuessaan Palveluun oikeushenkilö sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan arvoja ja toimintatapoja, jotka ovat:  

 
 
 
 
 
 
ELINVOIMAISUUS – ELÄMÄNLAATU – YHTEISÖLLISYYS
 
  • ELINVOIMAISUUS
    Toiminnassamme asukkaiden ja alueiden elinvoimaisuuden kasvattaminen ohjaa kaikkea tekemistämme. Elinvoimaisuuden kasvattamisessa korostuu yksilö- ja yhteisötason taloudellinen hyvinvointi, ympäristöystävällisyys, resurssiviisaus ja ilmastoystävällisyys.
  • ELÄMÄNLAATU
    Pyrimme nostamaan Älykylien asukkaiden elämänlaatua tarjoamalla turvallisen, terveellisen ja ystävällisen asuinympäristön, joka kattaa koko asuinalueen. Elämisessä Älykylissä korostuu arjen helppous, yhteisöllisyys ja onnellisuus.
  • YHTEISÖLLISYYS
    Toiminnassamme huomioimme yhteisöllisyyttä tukevat seikat kaikilla osa-alueilla. Yhteisöllisyyttä tuetaan Älykylissä asuviin ja paikallisiin ihmisiin vaikuttavia ratkaisujen kehittämisessä.
Yrityksemme toiminnassa tavoitellaan ja edistetään oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuutta. Toimintaamme ohjaa erityisesti tavoite maaseudun elinvoimaisuuden ja elinolosuhteiden parantaminen ja lisääminen.  
 
 

2.4 Palveluntarjoajalla on oikeus olla hyväksymättä palveluntarjoajan ilmoittautumista, mikäli kaikkia vaadittuja tietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti taikka Käyttäjä ei muuten täytä ilmoittautumisen vaatimuksen mukaisia myöntämisen edellytyksiä. 

2.5 Käyttäjä saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjä sitoutuu pitämään ilmoittautumisen yhteydessä antamansa tiedot osaltaan ajantasaisina. Siltä osin kuin Palvelu mahdollistaa RSS-syötteiden käytön, nämä Käyttöehdot eivät rajoita kyseisen ominaisuuden hyödyntämistä edellyttäen, että muualla näissä Käyttöehdoissa esitettyjä ehtoja noudatetaan.
 
3. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUT
 

3.1 Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3.2 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

3.3 Käyttäjällä on oikeus tulostaa tai tallentaa tietokoneelle tai vastaavalle elektronisen taltioinnin mahdollistavalle laitteelle Palvelun sivuja tai osia niistä omaa yksityistä käyttöään varten. Sivujen tai niiden osien tulostaminen tai tallentaminen kaupalliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen on kielletty. Käyttäjä ei saa esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Käyttäjällä on lisäksi oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun julkiselle etusivulle. Linkin kautta avautuvan Palvelun sivun tulee aueta uuteen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on sallittua ainoastaan Palveluntarjoajan etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

3.4 Palvelussa ei saa esittää lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, pornografisia, ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Palvelua ei myöskään saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun.

 3.5 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi lisäksi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta uutta palvelua.

3.6 Vain ilmoittautuneella Käyttäjällä on oikeus osallistua Palvelussa avoinna oleviin kilpailutuksiin. Palveluntarjoaja hyväksyy tai hylkää Käyttäjän ilmoittautumisen kulloisenkin tarjouskierroksen osalta Käyttäjän ilmoittautumislomakkeella toimittamien tietojen perusteella. Käyttäjän on tehtävä tarjous Palveluun ilmoittautumisen yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

 3.7 Käyttäjä ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jolla Käyttäjä vaarantaa Palvelun tuottajan oikeuksia periä korvausta tuottamastaan palvelusta. Tällaiseksi toimenpiteeksi katsotaan esimerkiksi sopimuksen tekeminen ottamalla suoraan yhteyttä kilpailutukseen antamansa kohteen osalta tarjoajaan tai päinvastoin. Ilmoittautuessaan Palveluun Käyttäjä hyväksyy, että sopimuksen tekeminen kilpailutukseen annetun kohteen osalta kokonaan tai osittain Palvelun ulkopuolella antaa ASV Arctic Smart Village Oy:lle oikeuden veloittaa kohdassa 8.1 määritellyn korvauksen Käyttäjältä.

3.8 Käyttäjä on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista Palveluun liittyvistä väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.
 

3.9 Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.
 
 
4. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET, VASTUUT JA VASTUUNRAJOITUKSET
 

4.1 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus tilapäisesti poistaa Palvelu tai sen osa käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjille etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muilta kuin jäljempänä kohdassa 6.1 mainituilta osin muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

4.3 Palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Palveluntarjoaja ei anna mitään takeita Palvelun virheettömästä toiminnasta tai ominaisuuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä eikä Palvelun ulkopuolelle vievien linkkien oikeellisuudesta tai niiden takana olevan aineiston sisällöstä. Palveluntarjoajan Palvelun yhteydessä esittämät muut kuin Palvelun käyttöä koskevat ohjeet on lähtökohtaisesti tarkoitettu ohjeellisiksi, eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden sisällöstä tai noudattamisesta aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa yhteistyökumppaneidensa Palveluun tuottamasta tietosisällöstä tai sen oikeellisuudesta eikä tällaisen tietosisällön noudattamisesta aiheutuneista tai siitä muuten seuraavista vahingoista.

4.4 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille, eikä se ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät joillain tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun kautta on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

4.5 Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Käyttäjän toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä edellyttäen, että Käyttäjälle voi voimassa olevan lainsäädännön perusteella syntyä tekijänoikeus kyseiseen materiaaliin. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus käyttää (ml. linkittää) ja julkaista uudelleen korvauksetta muunneltuna tai alkuperäisessä muodossaan Käyttäjän Palvelussa tai sen kautta julkistamaa aineistoa Palvelussa ja sen markkinoinnissa sekä Palveluntarjoajan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten tiedonvälitys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa.

4.6 Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelusta aineiston, jonka ilmaisemisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Käyttäjille etu- eikä jälkikäteen.

4.7 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti toiminut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palvelun Käyttäjäksi vastaisuudessa.

4.8 Palveluntarjoajalla on oikeus välittää ilmoittautumisen yhteydessä kirjattuja oikeushenkilön tietoja kolmansille osapuolille, siltä osin kuin se on kaupanteon tai sopimusten syntymisen kannalta välttämätöntä.

4.9 Palveluntarjoajalla on oikeus hinnoitella palvelu haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja on velvollinen tiedottamaan Käyttäjää hinnoittelusta ennen hinnan muodostumiseen oikeuttavien toimenpiteiden toteutumista.

4.10 ASV Arctic Smart Village Oy ei ole vastuussa Käyttäjien tuottaman sisällön oikeellisuudesta, laadusta, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai uskottavuudesta. 

 
 
5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA EVÄSTEET
 
5.1 Palveluntarjoaja käsittelee ilmoittautuneiden tai yhteydenottopyynnön jättäneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.
 
 
6. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN
 
6.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan ilmoituksen tekohetkellä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.
 
7. PALVELUN SIIRTÄMINEN
 
7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle, erikseen määritettävälle osapuolelle.

7.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle. Käyttäjä tiedostaa erityisesti, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle. 

 
8. SOPIMUKSEN RIKKOMINEN JA SOPIMUSSAKKO

8.1 Käyttäjän rikkoessa näitä ehtoja, hän syyllistyy sopimuksen rikkomiseen. Mikäli sopimuksen rikkominen aiheuttaa Palveluntarjoajalle vahinkoa tai menetyksiä, Palveluntarjoajalla on oikeus periä Käyttäjältä sopimussakkona tarjouspyynnössä mainitun provision Käyttäjältä lisättynä viidellä prosenttiyksiköllä tehdyn sopimuksen arvosta. Kuitenkin vähintään tuhat euroa (1000,00 €). Jos Käyttäjä ei luovuta tekemäänsä sopimusta korvauksen laskemiseksi, korvaus lasketaan palveluun tulleiden tarjousten korkeimman tarjoushinnan mukaan tai jos palvelun kautta ei ole tullut tarjouksia, kilpailutuksen kohteena olleen tarjoussisällön keskimääräisen arvon mukaan. Arvon määrittely tapahtuu tällöin alakohtaisesti asiantuntijan arvion pohjalta ja asiantuntijan palkkio lisätään korvaussummaan. Korvaushinnan määrittelyssä ei huomioida sellaisia tarjouksia, jotka eivät ole realistisia kilpailutuksessa olleen sisällön toteuttamiseksi.

 
9. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU
 
9.1 Näihin Käyttöehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.


9.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, riitaisuudet ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa.


Tulosta