Käsitteet

Jakamistalous = Jakamistalous on sanana peräisin englanninkielen termistä ”sharing economy”, joka viittaa yhteiseen tai yhteisölliseen talouteen; kuluttamiseen, käyttöön ja tuotantoon. Se on yhdistelmä yhteisöllisiä toimintatapoja sekä nykyteknologian mahdollistamia moderneja yhteydenpidon muotoja. Jakamistalouden rinnalla käytetään usein myös termiä yhteisöllinen kulutus. Molemmat termit kuvaavat verkkoteknologian kehittymisen myötä syntyneitä sosiaalisia ja taloudellisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat erilaisten omistusten, resurssien ja taitojen jakamisen ja vaihtamisen sellaisilla tavoilla ja sellaisissa mittakaavoissa, jotka eivät aiemmin ole olleet mahdollisia. Jakamistaloudessa toimivat ihmiset mieluummin vuokraavat tavaroita kuin ostavat kaikkea omaksi. He voivat käyttää erilaisia uusia kommunikaatiovälineitä apunaan ansaitakseen rahaa tai muita hyödykkeitä jollain omaisuutensa osalla, esimerkiksi asunnollaan tai autollaan. Jakamistalouteen voidaan katsoa kuuluvaksi myös uudenlainen hajautettu tavarantuotanto, jossa tuotteita valmistavat ihmiset ja yritykset käyttävät yhteisiä työvälineitä, jakavat avoimesti tietoa ja osaamista ja rakentavat yhteistyössä jotakin uutta. (https://jakamistalous.fi/mita-on-jakamistalous/)
 
Resurssiviisaus = Resurssiviisaus tarkoittaa luonnonvarojen, energian, raaka-aineiden ja palveluiden järkevää ja viisasta käyttöä. Se on myös kykyä käyttää erilaisia resursseja harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Resurssiviisautta voidaan tarkastella energian tuotannon ja kulutuksen, liikkumisen ja yhdyskuntarakenteen, materiaalien ja kulutuksen, ravinnon tuotannon ja kulutuksen sekä puhtaan veden ja ympäristön kautta. Resurssiviisaan toiminnan tavoitteena on tuoda ihmisille lisää hyvinvointia vähentämällä samalla ihmisen toiminnasta syntyvää kuormitusta tai haittaa ympäristölle. (http://www.kierre.info/kierre/)
 
Asumisosuuskunta = Asumisosuuskunta on vuokra- ja omistusasumisen välimuoto. Älykylässä asumisosuuskunta on kyläkohtainen ja se on aidosti omistajiensa määräysvallassa. Asumisen aikana maksat kuukausittaista vuokraa. Osuuskunnan jäsenenä olet oma vuokranantajasi. Osuuskunnan jäsenenä maksat omarahoituksena 10% asunnon rakentamiskustannuksista ja investoinneista. Maksut koostuvat: varausmaksusta, jolla varaat haluamasi asunnon ja osuusmaksusta. Varausmaksu lasketaan osaksi osuusmaksua ja se muuttuu osuuspääomaksi asumisosuuskunnan perustamisen jälkeen. Varausmaksun saat tarvittaessa takaisin rakentamisen aloittamiseen saakka. Loppuosa osuusmaksu maksetaan kahdessa erässä rakentamisen edetessä. Ensimmäinen erä maksetaan osuuskunnan perustamisvaiheessa.
 
Hiilineutraalius = Hiilineutraaliudella tarkoitetaan tilannetta, jossa toiminta ei muuta ilmakehän hiilipitoisuutta, toisin sanoen toiminnan nettohiilijalanjälki on nolla. Hiilineutraali yhteiskunta tuottaa ilmakehään vain sen verran hiilipäästöjä kuin se pystyy sitomaan niitä ilmakehästä.
 
Ryhmärakennuttaminen = Ryhmärakennuttamisessa rakennuttajana toimii perinteisen rakennusyrityksen sijaan joukko yksityisiä ihmisiä. Ryhmärakennuttaminen yhdistää omatoimirakentamisen ja urakoinnin. Ryhmärakennuttaminen tarjoaa mahdollisuuden hankkia itsellensä asunnon hyvin rakennetusta talosta kohtuullisen vähällä vaivalla ja kilpailukykyiseen hintaan. Ryhmärakennuskohde voi olla esimerkiksi pienkerrostalo tai useita kymmeniä asuntoja käsittävä kylä. Ryhmärakennuttamisessa asunnon hinta määräytyy todellisten rakennuskustannusten eikä alueen yleisen hintatason mukaan, jolloin hinta voi olla useita prosentteja muuta uudisasuntotuotantoa edullisempi. Lisäksi vaikutusmahdollisuudet tilaratkaisuihin ovat monesti paremmat kuin perinteisessä uudisasuntotuotannossa.
 
Ryhmärakennuttaminen jaetaan toimintatavan mukaan kahteen pääluokkaan; asukasyhteisövetoiseen ja konsulttialoitteeseen ryhmärakennuttamiseen. Asukasyhteisövetoinen eli omatoiminen ryhmärakennuttamistapa on täysin asukkaiden itsensä alulle laittama. Tällöin asukkaat kokoavat itse ryhmän, hankkivat tontin ja vievät suunnittelua eteenpäin.
 
Konsulttialoitteinen ryhmärakennuttamistapa eroaa edellisestä siten että rakennushanke on ammattirakennuttajan tai -rakentajan vetämä. Silloin ryhmärakennuttajakonsultti kokoaa ryhmän, hankkii tontin ja ohjaa suunnittelua.
 
Yhteisöllisyys ja jaettu tuotantotalous
Älykylässä asuminen on yhteisöllistä asumista. Älykylän asukkaat ovat tärkeä osa yhteisöä, sillä yhteistä tulevaisuutta rakentavat ihmiset luovat kaikkein älykkäimmät yhteisöt. Älykylä tehdään asukkaita varten. Peruskonseptilla haetaan taloudellisia ja yhteisöllisiä hyötyjä, mutta jokainen asukas on tärkein voimavara jo suunnittelusta lähtien. Yhteisöllisyys Älykylässä tarkoittaa myös sitä, että vaikka asuisit yksin, Älykylässä et elä yksin. Voit aina turvautua muihin asukkaisiin tai löytää heistä seuraa. Halutessasi yksityisyys on ok.
 
Toivomme, että Älykyliin muuttaa ihmisiä, jotka arvostavat yhteisöllisyyttä ja haluavat tehdä yhteisön eteen töitä. Olemme rakentaneet yhteisöllisyyttä tukevia asioita Älykylä -konseptin sisään eri tasoille aina omistuksista ja hallintomallista lähtien, joilla haluamme motivoida yhteisön jäseniä tekemään parempaa tulevaisuutta itselle ja naapureille. Yhteisöllisyys syntyy kuitenkin aina sen jäsenistä. Yhteisöllisyys on tärkeä arvo, jonka nähdään parantavan elämisen laatua ja jonka eteen mekin haluamme antaa panoksemme.

Tulosta